ویژگی های دین مرسلذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تعدد دین، دین مرسل، پیامبر تبلیغی، پیامبر تشریعی.
پرسش:ویژگى‌ هاى دین مرسل چیست؟
پاسخ: برخی از ویژگی های دین مرسل عبارتند از:


ویژگی اول

[ویرایش]

واقعیت تاریخى ادیان، به شهادت تاریخ و قرآن،گواه صادقى بر تعدد ادیان مُرسَل به تعداد رسولان الهى است. در اینجا مراد از رسول، « نبى صاحب شریعت و مأمور به ابلاغ آن» مى‌ باشد.
[۱] شهید مطهرى از آن به «نبوّت تشریعى» یاد مى ‌کند. (ر.ک: شهید مطهری، ختم نبوّت، ص۳۴    ).


ویژگی دوم

[ویرایش]

دین مُرسَل معلول نیازمندى بشر به پیام الهی است. از این رو، در گذشته طبق مقتضیات دوره‌ ها و زمان‌ها این پیام تجدید مى‌ شده است. با این وصف، هر چند منشأ دین مرسل و منبع آن، دین نفس الامرى است و دین نفس الامرى فاقد عناصر موقعیتى مى‌ باشد، ولى دین مُرسَل، به تناسب مقتضیات نسلى که براى آنها ارسال شده و موقعیت زمانى و مکانى مخاطبان، مشتمل بر عناصر موقعیتى، افزون بر عناصر جهان‌شمول است. از سوى دیگر، امکان دارد، دین مُرسَل برخى از عناصر دین نفس‌ الامرى را در برداشته باشد، همچنان که ممکن است، تمامى آن را شامل شود.

ویژگی سوم

[ویرایش]

راه کشف دین مُرسَل نقل معتبر است و اگر عقل چیزى را کشف کرد که در دلایل نقلى دین مُرسَل هم وجود داشت،امکان ارشادى بودن آن دلیل نقلى وجود دارد. در اینجا فرض بسیار بعیدى نیز قابل تصور است و آن این که عقل عنصرى از دین مُرسَل را که در دلایل نقلى وجود ندارد، کشف کند. به این معنا که دریابد چنین مطلبى به رسول آن دین ابلاغ شده و او آن را براى مردم بیان کرده، ولى در اثر عواملى، به ما نرسیده است. البته این مطلب که عقل عنصرى دینى را کشف کند، بعید نیست. ولى این که بتواند کشف کند حتماً به رسول آن دین ابلاغ شده و او بیان کرده و به ما نرسیده است، بسیار غریب مى‌ باشد. به هر حال، اگرچنین چیزى اتفاق بیفتد، مى تواند راهى براى کشف عناصر دین مُرسَل باشد.

ویژگی چهارم

[ویرایش]

دین مُرسَل چون از طریق انبیا به دست مردم مى‌ رسد،به ویژگى‌ هاى رسول، از حیث مراتب معنوى، و خصوصیات آن مردم و محدوده‌ى زمانى و مکانى آن پیام بستگى دارد. هر چه رسول از مراتب بالاترى برخوردار باشد، حظّى بیشتر از دین نفس الامرى به وسیله وحی نصیب او خواهد شد و هر چه مردم مخاطب پیام، داراى توانایى فرهنگى بالاتر و پذیرش افزون‌تر باشند،بهره‌ى بیشترى از دین نفس الامرى از طریق نقل به آنها خواهد رسید و هر چه گستره‌ى زمانى و مکانى دین مرسل افزون‌تر باشد و مخاطبان بیشترى را در زمان‌ها و سرزمین‌هاى گوناگون در برگیرد، در بردارنده‌ى عناصر بیشترى از دین نفس الامرى خواهد بود.

منابع مطالعه بیشتر

[ویرایش]

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهید مطهرى از آن به «نبوّت تشریعى» یاد مى ‌کند. (ر.ک: شهید مطهری، ختم نبوّت، ص۳۴    ).
۲. شهید مطهری، ختم نبوّت، ص۳۴    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : فلسفه دین | کلام جدید
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار