تعدد دین نفس الامریذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:تعدد ادیان، دین نفس الامری.
پرسش:آیا دین نفس الامری متعدد است و خداوند براى هر فرد، یا گروهى از افراد نسخه‌ اى خاص براى رستگارى دارد؟
پاسخ: دین نفس الامری ، امری یگانه و واحد می باشد.


توضیح

[ویرایش]

اگر آدمیان را حقایقى کاملاً متغایر با یکدیگر بدانیم که هیچ اشتراکى بین آنها نیست، یا چنین تمایزى را بین گروه‌ هایى از انسان‌ها قایل شویم، مى‌ توانیم بپذیریم که خداوند براى هر فرد یا گروه، دینى خاص داشته باشد. ولى اگر افراد آدمى با تمام تفاوت‌هاى ظاهرى از گوهرى مشترک، طبیعت و فطرتى واحد برخوردارند، بدون شک «دین نفس الامرى» نیز یگانه خواهد بود. بنابراین، تلقى ما از دین به تفسیرى که از انسان ارایه مى کنیم، بستگى دارد.
ادله‌ ى نقلى و عقلى گواه صادقى بر درستى نظر دوم است و بدون شک، دین نفس الامرى به همین گوهر مشترک نظر دارد و راه رستگارى را براى آن در بر مى‌ گیرد.
[۱] ر. ک: عبدالله جوادى آملى، شریعت در آینه معرفت، صص ۹۵-۹۳.
پس ناگزیر امرى یگانه و نسخه‌ اى واحد مى‌ باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر. ک: عبدالله جوادى آملى، شریعت در آینه معرفت، صص ۹۵-۹۳.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار