موانع ظهورذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: وقتی میدانیم ظهور امام زمان(عجل الله فرجه الشریف) زمانی است که دنیا را ظلم و جور و فساد گرفته، پس برای چه باید تلاش کنیم جامعه را خوب کنیم؟
نمایه:عوامل زمینه ساز


مقدمه

[ویرایش]

یکی ازشبهاتی که در رابطه با شرایط ظهور امام زمان(عجل الله فرجه الشریف) واوضاع جهان در زمان ظهور آن حضرت مطرح می گردد این است که:« هرگاه شرط ظهور حضرت مهدی (عجل الله فرجه الشریف) گسترش فساد در روى زمین است , چرا با فساد مبارزه کـنـیـم ؟ بـلـکه باید در گسترش فساد کوشش نماییم تا هر چه زودتر شرائط این ن هضت آسمانی فراهم آید».

آمادگی جامعه

[ویرایش]

برای پاسخ به این شبهه باید به چند نکته توجه داشته باشیم:
اولاً : بـایـد تـوجه نمود که شرط ظهور امام , هرگز منحصر به گسترش فساد در اجتماع انسانى نـیـسـت ; بلکه هرگاه مردم جهان از نظر رشد فکری و کمالات روحی به حدى برسند که بتوانند ارزش وجود امام را درک نمایند و شایسته رهبری او گردند , در این صورت امام (عجل الله فرجه الشریف) بدون هیچ قید و شرطى ظهور نموده و از پس پرده غیب بیرون مى آید.در کـتـابـهاى عقاید و مذاهب بطور مبسوط و گسترده بحث و بررسى شده است که مانع اساسى براى غیبت امام , اخلاق و روحیات و عدم آمادگی جامعه انسانى برای ظهور و حکومت آن حضرت است و اگر این مانع برطرف گردد،دوران غیبت او سپرى خواهد شد .

موانع ظهور در کلام خواجه نصیرالدین طوسی

[ویرایش]

دانـشـمـنـد بزرگ و فیلسوف عالیقدر اسلام مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب تجرید العقائد در این باره سه جمله کوتاه و پر مغز دارد که با توضیح مختصرى در اینجا نقل مى کنیم :

← امام نعمت معنوی


۱ - وجوده لطف : وجود امام معصوم - خواه آشکار و خواه پنهان - براى جامعه انسانى نعمت معنوی و وسـیـلـه نزدیکى به اطاعت فرمان پروردگار است ; زیرا رابطه هدایت الهی میان خدا و مردم , به وسـیله امام برقرار مى گردد و بسیارى از نعمتهاى معنوى و مادى به خاطر امام به مردم مى رسد , حتى هدایت معنوی امام نسبت به افرادشایسته همیشگى است - اگرچه او را نبینند و نشناسند .

← امام پس از ظهور


۲ - و تـصرفه لطف آخر : هرگاه امام از پس پرده غیبت بیرون آید و به راهنمایى ظاهرى بپردازد و زمـام امـور را بـه دست بگیرد خود نعمت دیگرى است ; در این موقع نه تنها یک گروه از وجود او بهره مند مى گردند ; بلکه همه جامعه انسانى از وجوداو که مظهر عدل و داد و مجرى دستورهاى آسمانى و احکام الهی است , بهره مندخواهند بود .

← علت اساسی غیبت


۳ - و عـدمـه منا : هرگاه او از تصرف در امور مردم خوددارى مى کند و در پس پرده غیبت به سر مى برد و به بزرگترین آمال و آرزوى بشر تحقق نمى بخشد , براى موانعی است که خود مردم بر سر راه او بـه وجود آورده اند و علت اساسى سلب این نعمت،خودمردم هستند و اگر خود مردم براى حکومت واحد جهانى - آن هم بر پایه فضیلت و اخلاق و عدل و داد و رعایت حقوق و احکام اسلامی - آمـادگـى پیدا کنند , بطور مسلم آشکارخواهد شد و هیچ گاه از ناحیه خداوند کوتاهى از ابراز لطف نبوده , این خود مردمند که ظهور حکومت حقه الهى را به تاخیر انداخته اند.

شرط منحصر ظهور

[ویرایش]

بـنابر این , توسعه فساد و گسترش آلودگى,شرط منحصر ظهور امام نیست که به جزآن،به فـکر راه دیگرى نباشیم و در پیدایش آن تسریع نماییم , بلکه راه نزدیکترى دارد که همان پیدایش لیاقت و شایستگی در مردم است .

شرط رهبری

[ویرایش]

و بـه عـبـارت دیـگـر , شرط رهبرى دو چیز است :
۱ - وجود رهبر
۲ - آمادگى مردم
براى پذیرش رهبر مسلما اگر شرط دوم از ناحیه مردم تحقق یابد , خداوند شرط اول را بلافاصله ایجادخواهد نمود .

زمینه فکری

[ویرایش]

ثـانـیـا : گـسـترش فساد و آلودگى جامعه بشرى هدف اصلى نیست , بلکه زمینه را براى ظهور حضرت مهدى (عجل الله فرجه الشریف) و اصلاح جامعه انسانى فراهم مى سازد ; زیرا هنگامى که ظلم وجور زمین را فـرا گرفت و بشریت گرفتار تبعیضات ناروا و مفاسد گوناگون گردید ومشکلات طاقت فرسا گریبان انسانها را گرفت و تجارب مختلف نشان داد که انسان تنهابه اتکاى نیروى خود و قوانینى کـه وضـع کـرده نـمى تواند مشکلات را ریشه کن سازد و عدالت اجتماعی را در سراسر کره زمین مستقر نماید ; در این هنگام , آمادگی فکری کامل براى پذیرش برنامه یک رهبر الهی پیدا مى کند که بیماریهاى این بیمار خسته را با نسخه هاى آسمانى خود درمان نماید و مى فهمد که نقش دیگر و انقلاب برترى لازم است که به همه نابسامانیها خاتمه بخشد . اصـولا هیچ نهضت اصلاحی بدون یک زمینه فکرى قبلى انجام نمى پذیرد و اصل عرضه وتقاضا که یک اصل اقتصادى است , در عین حال , یک اصل اجتماعى نیز مى باشد و تادرخواستى در مردم نباشد , عرضه هر نوع کالاى معنوى و مادى بى ارزش و بى ثمر خواهدبود . ولـى آیـا زمـینه فکرى و آمادگى روحى براى یک نهضت اصلاحى و جهانى , که منجر به برقرارى حـکـومـت واحد جهانى , آن هم بر اساس عدل و داد و ارزشهاى اخلاقى و رعایت حقوق و مقررات اسلام گردد کافى است , یا این زمینه فکرى پشتوانه دیگرى لازم داردکه این دگرگونى فکرى را بـه صـورت انـقلابى خارجى درآورد و هر نوع مانع را از سرراه نهضت بردارد و از این زمینه فکرى حداکثر بهره بردارى را بنماید .

تربیت اعوان

[ویرایش]

نـه تنها تجارب بى شمار و آزمایشهاى متوالى این مطلب را تصدیق مى کند , بلکه روایات و احادیث زیـادى کـه دربـاره نـهضت این مصلح جهانی وارد شده است , آشکارا مى رساند که انقلاب آخرین حجت الـهى پس از پدید آمدن یک زمینه فکرى , نیاز به قدرت و نیرو دارد که بتواند در پرتو آن قـدرت , از زمـینه هاى موجود بهره بردارى کند وهر مانعى را که بر سر راه نهضت خود وجود دارد برطرف سازد و در احادیث اسلامی به وجود انصار و یاران و تعداد آنها و این که قیام حضرت مهدی (عجل الله فرجه الشریف) توام با قدرت و نیرو خواهد بود , تصریح شده است . در این موقع ما باید براى تامین منظور دوم و تربیت اعوان و انصار و سربازان فداکار که جان به کف در راه آرمانهای الهی نبرد و فداکارى نمایند , در پرورش افراد صالح و جانباز بکوشیم و تا آنجا که امـکـانـات اجازه مى دهد , براى یک چنین نهضت وسیع جهانى , افرادى را تربیت کنیم که بتوانند آرمـانـهـاى جـهـانى آن حضرت رادر سرتاسر جهان تحقق بخشند و یک چنین هدف مقدسى در صـورتى انجام مى گیرد که مصلحان اجتماع دست روى دست نگذارند و از هیچ گونه اقدامى در راه تربیت افراد با ایمان دریغ نورزند .

اصلاح جامعه

[ویرایش]

ثـالـثـا : از هـمـه اینها گذشته , ما باید موقعیت خود را در زمینه انقلاب حضرت مهدى (عجل الله فرجه الشریف) مـشـخـص کـنیم ; بدیهى است اگر ما به گسترش فساد کمک کنیم , از کسانى خواهیم بود که انـقـلاب حـضـرت مـهدى (عجل الله فرجه الشریف) براى درهم کوبیدن آنها صورت مى گیرد و اگردرصدد اصلاح جامعه بکوشیم ,از کسانى خواهیم بود که در ارتش انقلابى حضرت مهدى (عجل الله فرجه الشریف) همکارى مى کنند ; بـنابر این ،به فرض این که با کمک کردن به توسعه فساد ,ظهور حضرت مهدى (عجل الله فرجه الشریف) را به پیش بـیـندازیم , وضع خود را بطور قطع به خطرانداخته ایم , مگر نه این است که حضرت مهدى (عجل الله فرجه الشریف) بـراى کوتاه کردن دست فاسدان وبرچیدن بساط ظلم و فساد قیام مى کند , ما چگونه مى توانیم با گـسـترش فساد از انقلاب او بهره مند شویم ؟بنابر این , سکوت در برابر فساد و یا کمک به توسعه فساد - چه از لحاظ کلى و چه از نظر شخصى - براى ظهور حضرت مهدى (عجل الله فرجه الشریف) صحیح نیست . بیشتر به نظر مى رسد که این اشکال و مغلطه کارى را کسانى درست کرده اند که مى خواهند از زیر بار مسوولیتها فرار کنند و یا آلوده به هر فسادى شوند .


منبع

[ویرایش]

شهر سؤال.    


رده‌های این صفحه : ظهور | مهدویت | نشانه های ظهور
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار