مفهوم وجود در فلسفهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: هستی ،معنای وجود، بودن.

پرسش: معنا و مفهوم وجود در فلسفه چیست؟

پاسخ: فلاسفه بر این باورند که معنا و مفهوم «وجود» بدیهی و روشن استبدیهی بودن معنای وجود

[ویرایش]

فلاسفه بر این باورند که معنا و مفهوم «وجود» بدیهی و روشن است؛ یعنی نمی‌توان لفظی واضح‌تر از خود «وجود» را برای ارائه توصیفی از آن یافت.
البته لفظ «بودن» و «هستی» را می‌توان ترجمه فارسی کلمه «وجود» دانست.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «مفهوم وجود در فلسفه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۱۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار