مطابقت اعتقادات دینی با عرفان اسلامیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: عرفان، فلسفه، اعتقادات.

پرسش: چرا با وجود تفاوت‌های اساسی بین برخی اعتقادات اصیل دینی با عرفان و فلسفه؛ مانند قدم و حدوث، جبر و تفویض،قضا و قدر، بداء، کیفیت معاد، کیفیت علم خدا و...و با وجود اختلافات عدیده بین خود فلاسفه و عرفا و براهین ایشان، عده‌ای از اهل علم و فضل اصرار بر مطابقت این مفاهیم با یکدیگر دارند؟ و با وجود این همه اختلافات ماهوی با مبانی اصیل دینی، چه کمکی در فهم بهتر دین می‌توانند داشته باشند، جز این‌که باعث مهجور ماندن بیشتر قرآن و عترت شده، و یا به تاویلات غیر صحیح مبانی دینی منجر می‌شود؟

پاسخ: اولاً: فقط عرفان و فلسفه اصیل اسلامی مورد تایید علماست و بیشتر هم مقصود تأیید راه و روش آنهاست. ثانیاً: وجود اختلاف در بین عارفان و فلاسفه امر طبیعی است. ثالثاً: این‌گونه نیست که بین برخی اعتقادات اصیل دینی با عرفان و فلسفه، تفاوت‌های اساسی وجود داشته باشد. اختلافات جزئی وجو د دارد که البته طبیعی است.تأیید عرفان اصیل اسلامی[ویرایش]

این‌گونه نیست که اهل علم و فضل از حوزه، هر گونه عرفان و فلسفه‌ای را تایید کنند؛ بلکه عرفان و فلسفه اصیل اسلامی مورد تایید است.

تأیید روش عرفان[ویرایش]

منظور از تایید عرفان و فلسفه، تایید تمام آنچه عارفان و فیلسوفان گفته‌اند نیست؛ بلکه بیشتر مقصود تایید راه و روش است. هیچ‌ اندیشمند اسلامی ادعا نمی‌کند که تمام آنچه عارفان و فلاسفه گفته‌اند درست است؛ بلکه همین‌ اندیشمندان که عرفان و فلسفه را تایید می‌کنند، گاهی برخی نظریات آنان را مورد نقد قرار می‌دهند.

طبیعی بودن برخی اختلافات[ویرایش]

وجود اختلاف در بین عارفان و فلاسفه امر طبیعی است؛ مانند اختلاف نظر میان عالمان در سایر رشته‌های علمی.

جزئی بودن اختلافات[ویرایش]

این‌گونه نیست که بین برخی اعتقادات اصیل دینی با عرفان و فلسفه، تفاوت‌های اساسی وجود داشته باشد. البته اختلافات جزئی طبیعی است، چنان‌که ممکن است این مسئله در مورد تطبیق نظریات فقهی فقها یا تفسیر مفسران با متون دینی اتفاق بیفتد.

منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «مطابقت اعتقادات دینی با عرفان و فلسفه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۵/۱۴.    جعبه‌ابزار