قصد اقامت شرعیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قصد اقامت شرعی.

پرسش: قصد اقامت ده روز و رفت و آمد تا كم‌تر از مسافت چگونه می‌باشد؟

پاسخ:


قصد اقامت ده روز

[ویرایش]

پس از قصد اقامت ده روز و خواندن یک نماز چهار رکعتی رفت و آمد تا کم‌تر از مسافت شرعی (۵/ ۲۲ کیلومتر) اشکال ندارد؛ لکن اگر از ابتدا تصمیم به رفت و آمد بیش از حد ترخص باشد، خروج تا کم‌تر از مسافت شرعی به میزان ۶ یا ۷ ساعت در مجموع ده روز مانع ندارد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «قصد اقامت شرعی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار