قاسم بن الحسنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: قاسم ، عاشورا ، امام حسین(ع)
پرسش: آیا حضرت قاسم در روز عاشورا با دختر امام حسین(ع) ازدواج کرد؟
پاسخ:


دامادی حضرت قاسم در کتب تاریخی[ویرایش]

دامادي حضرت قاسم (ع) بدون مدرك و دليل است و در كتب تاريخي و مقتل هاي معروف و معتبر مطرح نشده است.

← دیدگاه شیخ عباس قمی
محدّث معروف مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی الآمال نوشته است:
دامادي حضرت قاسم در کربلا و تزویج او به فاطمه دختر امام حسین صحّت ندارد. زيرا در كتابهاي معتبر به نظر نرسيده است.
وي از استاد خود مرحوم حاج میرزا حسین نوری (ره ) در كتاب لؤلو و مرجان نقل مي كند كه به مقتضاي تمام كتاب هاي معتبري كه در فن حدیث و تاریخ و انساب هست، نمي توان براي حضرت سیدالشهدا دختري كه قابل تزويج براي قاسم بن الحسن باشد, پيدا كرد. [۱]

← از دیدگاه شهید مطهری
استاد شهید مطهری –ضمن تاكيد بر عدم صحت اين مطلب يادآور مي شود كه اين امر با اهداف و عزت مندي امام حسين منافات دارد:
قضاياى کربلا قضاياى روشنى است و سراسر اين قضايا هم افتخار آميز است، ولى ما آمده‌ايم چهره اين حادثه تابناك تاريخى را تا اين مقدار مُشوَّه كرده‌ايم! بزرگترين خيانتها را ما به امام حسین(ع) كرده‌ايم. اگر امام حسين (ع) در عالم ظاهر هم بيايد ببيند، به ما چه مى‌گويد؟ مى‌گويد: آن كه در آنجا بود كه اين نيست؟ شما كه به كلى قيافه را تغيير داده و عوض كرده‌ايد، آن امام حسينى كه شما در خيال خودتان رسم كرده‌ايد كه من نيستم! آن قاسم‌ بن الحسنى كه شما در خيال خودتان رسم كرده‌ايد كه آن برادرزاده من نيست! آن على اكبرى كه شما در مخيله خودتان درست كرده‌ايد كه جوان با معرفت من نيست! آن يارانى كه شما درست كرده‌ايد كه آنها نيستند، پس شما چه مى‌گوييد؟! ما آمده‌ايم قاسمى درست كرده‌ايم كه آرزويش فقط دامادى‌ بوده، آرزوى عمويش هم دامادى او بوده است. اين را شما مقايسه كنيد با قاسمى كه در تاريخ بوده است. [۲]

← بررسی این رخداد از دیدگاه عقل
از همه گذشته اين رخداد از نظر عقلي نيز صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا روز عاشورا فرصت براي ازدواج نبود, چون همگي در يك روز شهید شدند.

منابع جهت مطالعه[ویرایش]

دراين باره به منابع زير مراجعه نماييد:
- حماسه حسيني، شهید مطهری
-تأملي در نهضت عاشورا»، رسول جعفریان

پانویس[ویرایش]
 
۱. منتهي الآمال، قم، موسسه انتشارات هجرت، ۱۳۷۸، چاپ سيزدهم، ج ۱، ص
۲. مجموعه‌ آثاراستادشهيدمطهرى، انتشارات صدرا، ج‌۱۷، ص ۷۹


منبع[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    


جعبه‌ابزار