قاتل امام حسین(ع)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: قاتل، امام حسین(ع)، سنان ، خولی ، شمر
پرسش: قاتل امام حسین (ع) و کسی که سر مبارک ایشان را بریده چه کسی بوده؟
پاسخ:

فهرست مندرجات
۱ - قاتل امام حسین(ع)
       ۱.۱ - دیدگاه شیخ عباس قمی
              ۱.۱.۱ - قول اول
              ۱.۱.۲ - دوم
              ۱.۱.۳ - سوم
              ۱.۱.۴ - چهارم
              ۱.۱.۵ - پنجم
              ۱.۱.۶ - ششم
۲ - پانویس
۳ - منبع

قاتل امام حسین(ع)[ویرایش]

تاریخ نگاران درباره قاتل امام حسین (ع) اختلاف نظر دارند. [۱] اختلاف ناشي از آن است كه معمولاً مسايل تاريخي از جمله حوادث در جنگ‌ها و قيام‌ها از شفافيت برخوردار نيست؛ زيرا در جنگ‌ها افراد و عوامل متعددي در قتل فرماندهان و سربازان تأثير گذارند، از اين رو تشخيص اين كه قاتل فلان فرمانده، فلان شخص است، مشكل مي‌باشد. در خصوص قاتل امام حسين (ع) نيز ابهام وجود دارد كه قاتل او چه كسي و يا چه كساني بوده‌اند؛ زيرا در قتل آن امام همام افراد و عوامل زيادي نقش داشته‌اند؛ همه كساني كه به امام حسین (ع) خيانت كردند، مانند مردم کوفه ، فرماندهان و سربازان دشمن و حكومت تأثير گذار بودند، زيرا آنان زمينه قتل امام را فراهم مي كردند. عده اي بدن مطهر امام را تير باران كرده و عده‌اي بدن امام را مجروح نمودند. [۲] هر كدام به نوعي قاتل امام حسين (ع) محسوب مي‌شوند؛ ولي مورخان قاتلان اصلي امام حسین (ع) را شش نفر ذكر كرده‌اند.

← دیدگاه شیخ عباس قمی
مرحوم شیخ عباس قمی به نقل از تذكره ابن جوزی مي‌نويسد: "... در قاتل امام حسين (ع) اختلاف كرده‌اند، به چند قول؛

←← قول اول
قول اوّل آن كه " سنان بن انس نخعی " قاتل بود؛

←← دوم
حصین بن نمیر ، كه تير افكند بر وي، آن گاه از اسب فرود آمد و سر او بريد و بر گردن اسب خويش آويخت...

←← سوم
مهاجر بن اوس تمیمی ؛

←← چهارم
كثيربن عبدالله شعبی ؛

←← پنجم
شمربن ذی الجوشن ". [۳]

←← ششم
مرحوم شیخ عباس قمی مي‌افزايد: قول ششم آن است كه قاتل امام حسين (ع) خولی بن يزيد اصبحی است.
[۴] [۵]
چون شمر فرمانده پياده نظام بود و افراد ديگر به دستور او كارها را انجام مي دادند، شمر به عنوان قاتل آن حضرت، مشهور تر است. در زیارت معروف به ناحيه مقدسه (منسوب به امام زمان (عج) )، شمر به عنوان قاتل آن حضرت معرفي شده است. [۶]
بر اساس عدم شفافيت متون تاريخي است كه هر گاه مورخان به بيان قاتل امام حسين (ع) مي پردازند، افراد مذكور را از قاتلان امام حسين (ع) ياد مي كنند.

پانویس[ویرایش]
 
۱. دمع السّجوم، ص ۳۹۱ و ۲۲۹، ذوي القربي، ۱۳۷۸، چاپ اول، ترجمه نفس المهموم، مترجم ابو الحسن شعراني
۲. مقتل الحسين مقرم، ص ۲۸۱ - ۲۸۵؛ اعيان الشيعه، ج ۲، ص ۴۳۴ ـ ۴۳۵، سيد محسن امين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۸ ه ق ،چاپ پنجم، تحقيق سيد حسن امين
۳. دمع السّجوم، ص ۳۹۱، ذوي القربي، ۱۳۷۸، چاپ اول، ترجمه نفس المهموم، مترجم ابو الحسن شعراني
۴. سفينه البحار،‌شيخ علي نمازي، ج ۱، ص ۷۱۴
۵. لغت نامة دهخدا، واژة «شمر»
۶. دمع السّجوم، ص ۳۹۲، ذوي القربي، ۱۳۷۸، چاپ اول، ترجمه نفس المهموم، مترجم ابو الحسن شعراني


منبع[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    


جعبه‌ابزار