فرق تصدیقات و تصوراتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: منطق، ماده، فکر، صورت، فکر، تصدیقات، تصورات.

پرسش: در علم منطق فرق بین «تصدیقات» و «تصورات» چیست؟

پاسخ: علم دو گونه است: یا تصور است که به معنای حضور صورت شیء بدون حکم نزد عقل است، و یا تصدیق است که به معنای حضور صورت شیء نزد عقل همراه با حکم است.


تعریف تصور و تصدیق

[ویرایش]

در مورد فرق بین تصور و تصدیق باید گفت: اصطلاح «تصور» و «تصدیق» در نظر اهل منطق مربوط به انواع علوم است؛ یعنی علم به معنای مصدری، دانستن و حصول صورتی از شیء در ذهن، دو گونه است: یا تصور است که به معنای حضور صورت شیء بدون حکم نزد عقل است، و یا تصدیق است که به معنای حضور صورت شیء نزد عقل همراه با حکم است.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «فرق تصدیقات و تصورات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار