علم به حقایق فراطبیعیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: معرفت،علم، حقایق فراطبیعی،ابن سینا.

پرسش: از دیدگاه ابن سینا راه علم و معرفت به حقایق فراطبیعی چیست؟

پاسخ: از منظر ابن سینا طریقه علم و معرفت به حقایق فراطبیعی را عقل و وحی است.


دیدگاه ابن سینا

[ویرایش]

ابن سینا مانند دیگر حکیمان و فلاسفه اسلامی طریقه علم و معرفت به حقایق فراطبیعی را عقل و وحی می‌داند. البته عقل می‌تواند تنها کلیات مسائل فراطبیعی را درک کند، اما ادراک جزئیات مسائل فراطبیعی فقط از راه وحی ممکن است؛ به همین جهت ابن سینا در مورد معاد جسمانی می‌گوید: باید دانست بخشی از معاد از طریق شرع نقل شده و شریعت آن را پذیرفته است و راهی برای اثبات آن جز از طریق شرع و تصدیق پیامبر نیست و آن مربوط به زنده شدن بدن است، باید کیفیت معاد جسمانی و جزئیات آن را به دلیل شرع و گزارش وحی بپذیریم؛ زیرا معیار مذکور مطمئن‌ترین و کامل‌ترین معیاری است که بشر می‌تواند از این راه، حقایق اطمینان بخشی به دست آورد.
[۱] بوعلی سینا، الهیات شفاء، ص۴۶۰، تصحیح، حسن زاده آملی، حسن، مقالۀ ۹، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بوعلی سینا، الهیات شفاء، ص۴۶۰، تصحیح، حسن زاده آملی، حسن، مقالۀ ۹، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «علم به حقایق فراطبیعی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۴.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار