عدالتذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: عدالت خداوند را که یکی از اصول دین ما است به صورت شفاف و با ذکر مثال توضیح دهید؟


معنای لغوی عدل

[ویرایش]

پاسخ:
عدل در لغت به معنای راستی و درستی، برابری و انصاف در داوری آمده است.
[۱] المنجد فی اللغة، ماده عدل.
راغب عدل را به معنای تقسیم کردن به طور مساوی دانسته است.
[۲] راغب الاصفهانی، مفردات القرآن.
و ابن منظور می‌گوید: عدل عبارت است از هر چیزی که در ذهن مردم درست، مستقیم و راست باشد و در مقابل جور قرار دارد.

تعریف عدالت در کلام امیر المؤمنین

[ویرایش]

در روایتی از امیر المؤمنین علی ـ علیه السلام ـ آمده است: عدالت عبارت است از وضع و قرار دادن هر شی در جایگاه مناسب آن.
[۴] نهج البلاغه، حکمت ۴۳۷.
این تعریفی جامع است و در تمامی موارد کاربرد عدل این معنا به نحوی در نظر گرفته شده است.

عدالت خداوند

[ویرایش]

عدل در موارد مختلف به کار می‌رود، در مورد کارهای انسان است