رشد معنوی در عین کمال در خلقتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خلق، کمال، انسان، کامل رشد معنوی.

پرسش: اگر انسان، کامل خلق شده، چرا باید به دنبال کمال و رشد معنوی برود؟

پاسخ: هویت انسانی انسان همین است که سیر مراحل کمال او از پایین‌ترین مراتب وجود یعنی مرحله نطفه و قبل از آن آغاز می‌شود و تا بالاترین مرتبه وجود استمرار می‌یابد.


فهرست مندرجات

۱ - خلقت پیشین
۲ - منبع

خلقت پیشین

[ویرایش]

انسان با هویت انسانی دارای خلقت پیشین نیست؛ آنچه در مورد وجود پیشین انسان مطرح است وجود نوری و تحقق کمال وجودی در نزد علت است؛ یعنی از باب این که کمال وجودی معلول باید مقام در علت و نزد او حاصل باشد انسان نیز به عنوان یک کمال وجودی نزد علت خود موجود است. اما هویت انسانی انسان همین است که سیر مراحل کمال او از پایین‌ترین مراتب وجود یعنی مرحله نطفه و قبل از آن آغاز می‌شود و تا بالاترین مرتبه وجود یعنی کمال عقلانی و اتحاد با عالم عقول و بالاتر از آن استمرار می‌یابد.

منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «رشد معنوی در عین کمال در خلقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۰/۱۱.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار