رده:شاگردان سیدمرتضیذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :
شیخ طوسی
جعبه‌ابزار