رده:دروغ مصلحتیذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :
دروغ مصلحتی و معمولی
جعبه‌ابزار