دیدگاه فلاسفه در رابطه سیاست و فسادذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: فلاسفه اسلامی، سیاست، قدرت، فساد، مدینه فاضله.
پرسش: آیا فلاسفه اسلامی بر این نظر دارند که سیاست و قدرت به فساد میل دارد؟ ( POWER TENDS TO CORRUPT)
پاسخ:در علم فلسفه فیلسوف جدی و شناخته شده‌ای سراغ نداریم که به نقد صریح قدرت مطلق بپردازد.


قدرت مطلقه در دیدگاه فلاسفه اسلامی

[ویرایش]

برای اولین بار در بحبوبه جنبش مشروطیت میرزای نائینی فقیه شیعی در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» به طور جدی از منظر دینی به نقد تئوری قدرت مطلقه می‌پردازد.
البته در میان فلاسفه اسلامی اشاراتی کلی و غیر مستقیم وجود دارد، مثل مدینه فاسده‌ای که فارابی در مقابل مدینه فاضله طرح می‌کند. ملاصدرا نیز صرفاً در چند موضع، ضرورت وجود شریعت و وحی و مداخله انسان کامل به عنوان «ولی» را در امور سیاسی و اجتماعی یادآور می شود و اثبات می‌کند چگونه سیاست و اداره امور معاش مردم توسط کسانی که بیگانه از حقائق معنوی‌اند، امت را به سوی جامعه‌ای مرده و بی‌روح و مملو از فساد و تباهی سوق می‌دهد.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : فلسفه سیاست
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار