جهنم شیطانذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیطان که خود از آتش است، چگونه در جهنم خواهد سوخت؟

پاسخ :
اصل خلقت شیطان از آتش است؛ اما عناصر دیگری هم در وجود او دخالت دارد؛ مانند انسان که اصل خلقت او از خاک است، ولی عناصر دیگری در وجودش به چشم می‌خورد.
خاک نخست به صورت پوست و گوشت درآمده و سپس نیروی حساس و درک کننده به او اضافه شده که درد را احساس می‌کند.
وقتی سنگی به کلوخی برخورد می‌کند، نرم می‌شود؛ ولی چون درک ندارد، دردی احساس نمی‌کند. در صورتی که آن هم خاک است.
شیطان نیز از نیروی ادراک کننده خلق شده است. با این نیرو اگر موثری در وجود شیطان اثر بگذارد، آن را درک و احساس می‌کند، بنابراین خلقت شیطان از آتش است؛ ولی روح و قدرت درک موجب می‌شود که آتش جهنم او را بسوزاند.
[۱] نسیم اندیشه (پرسش و پاسخ‌ها از آیه الله جوادی آملی)، دفتر دوم، ص۶۰.فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نسیم اندیشه (پرسش و پاسخ‌ها از آیه الله جوادی آملی)، دفتر دوم، ص۶۰.


منبع

[ویرایش]

سایت پرسمان.    


رده‌های این صفحه : شیطان | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار