توهینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن، توهین، انسان، حیوان، آزادی بیان.

پرسش: توهین و افترا در حیطه آزادی بیان نمی‌گنجد، پس چرا قرآن برخی انسان‌ها را به حیوان تشبیه می‌کند؟

پاسخ: از آن‌جایی که قرآن کریم در سوره «تین» مقام انسان را در قوس صعود برتر از فرشتگان دانسته و در قوس نزول پست‌تر از تمام موجودات؛ انسان‌ها را به همین ترتیب مورد خطاب قرار داده و آنانی را که در مقام بالایی هستند، با الفاظی مانند «نفس مطمئنه» مورد تقدیر قرار داده و افراد دون‌پایه و دنیاطلب را با عباراتی مانند حیوان معرفی می‌کند.انسان اشرف مخلوقات[ویرایش]


در بحث ارزش‌گذاری و شخصیت‌شناسی، با توجه به این‌که قرآن مجید فراوان از انسان تعریف کرده، او را گل سرسبد موجودات و اشرف مخلوقات نامیده، چه‌بسا این فکر پیدا شود که با توجه به این جایگاه، انسان در این دنیا هر گونه و به هر شکلی که عمل کند، باز هم همان جایگاه را دارد؛ ازاین‌رو برای رفع این توهّم شایسته است جایگاه اصلی وی در صورت انحراف به وی معرفی شود.


آزادی بیان[ویرایش]


باید توجه داشت که بحث‌های مرتبط با آزادی بیان - حتی در صورت پذیرش مدل غربی آن - تنها در مورد ارتباط میان انسان‌ها با یک‌دیگر است، نه ناظر به ارتباط خالق با مخلوق.


ارزش انسان[ویرایش]


در بحث ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری اساساً بحث توهین و افترا مطرح نیست؛ بلکه خداوند که آفریننده موجودات است، درصدد بیان ارزش انسان‌هاست که دارای حالات متعددی هستند و هر حالتی قیمت خاص خودش را دارد و با توجه به این‌که حیوانات، نوعاً جایگاهشان معلوم است، برخی افراد بشر با آنها مقایسه شده‌اند.


گوناگونی مقام انسان[ویرایش]


از آن‌جایی که قرآن کریم در سوره «تین» مقام انسان را در قوس صعود برتر از فرشتگان دانسته و در قوس نزول پست‌تر از تمام موجودات؛ انسان‌ها را به همین ترتیب مورد خطاب قرار داده و آنانی را که در مقام بالایی هستند، با الفاظی مانند «نفس مطمئنه» مورد تقدیر قرار داده و افراد دون‌پایه و دنیاطلب را با عباراتی مانند حیوان معرفی می‌کند.


منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «توهین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه‌ابزار