امیهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امیه، یهود، بنی‌امیه، مشرک.

پرسش: آیا «امیه» که از اجداد خاندان «بنی‌امیه» است‌، یهودی بود؟

پاسخ: امیه یکی از چند پسر عبدشمس بن عبدمناف بود؛ بنابراین نسب بنی‌امیه و بنی‌هاشم در عبدمناف به یک‌دیگر می‌پیوندند.


نسب

[ویرایش]

امیه یکی از چند پسر عبدشمس بن عبدمناف بود؛ بنابراین نسب بنی‌امیه و بنی‌هاشم در عبدمناف به یک‌دیگر می‌پیوندند.

امیه اکبر

[ویرایش]

به پدر بزرگ امویان، امیه اکبر گفته می‌شد؛ زیرا برادر کوچک‌تری به نام امیه اصغر داشت.

قبیله بنی‌امیه

[ویرایش]

امیه از اشراف و بزرگان قریش در روزگار جاهلیت بود که تیره مشهور بنی‌امیه (امویان) به او منسوب است.
[۶] بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج‌۱، ص۳۴۸، تحقیق: زکار، سهیل، زرکلی، ریاض، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.


رابطه امیه با یهود

[ویرایش]

امیه، مشرک بود؛ اما در برخی منابع تاریخی آمده است که امیة بن عبد شمس روابطی با یهود داشت: «امیّه به شام رفت و ده سال در آن‌جا ماند و با کنیزی یهودی از قبیله لخم، از اهل صفوریه نزدیکی کرد و آن کنیز ذکوان را به دنیا آورد. امیه او را به خود نسبت داد و کنیه‌اش را ابوعمرو گذاشت».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی‌، ابوسعید عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج‌۱، ص۳۴۸، تحقیق:معلمی یمانی، عبدالرحمن بن یحیی، حیدرآباد، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، چاپ اول، ۱۳۸۲ق.    
۲. کحاله‌، عمر رضا، معجم ‌قبائل ‌العرب، ج‌۱، ص۴۲ – ۴۳، ‌بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ هفتم، ۱۴۱۴ق.    
۳. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج‌۹، ص۳۸۳، تحقیق:زکار، سهیل، زرکلی، ریاض، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۴. مقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ج‌۴، ص۱۱۰، بور سعید، مکتبة الثقافة الدینیة، بی‌تا.    
۵. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج‌۹، ص۳۸۴، تحقیق:زکار، سهیل، زرکلی، ریاض، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.    
۶. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج‌۱، ص۳۴۸، تحقیق: زکار، سهیل، زرکلی، ریاض، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
۷. کحاله‌، عمر رضا، معجم ‌قبائل ‌العرب، ج‌۱، ص۴۲ – ۴۳، ‌بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ هفتم، ۱۴۱۴ق.    
۸. مغربی، قاضی نعمان‌، شرح الاخبار فی فضائل الائمة الاطهار (ع‌)، ج‌۲، ص۱۱۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.    
۹. مقریزی، تقی‌الدین‌، امتاع الاسماع، ج‌۱۰، ص۶‌، تحقیق:نمیسی، محمد عبدالحمید، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «امیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۲.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار