اشکال عقلی به رجعتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رجعت، آخرت.

پرسش: آیا در مورد رجعت، این اشکال عقلی مطرح نیست؟
برگشت گناهکاران، به یکی از دلایل زیر انجام می‌شود: مجازات، اذیّت یا بیان خیانت آنها به مردم. مجازات را در آخرت خواهند کشید و مجازات دنیوی آنها ظلم است. اذیّت را در قبر خواهند دید. بیان خیانت آنها نیز در این زمان فایده ندارد، برای مردم زمان خودشان مفید است، نه مردم زمان دیگر.


مجازات دنیوی[ویرایش]

احادیث باب رجعت، تصریح دارند که باز گرداندن مجرمان، برای مجازات دنیویِ آنان است و مجازات دنیوی، هیچ منافاتی با عذاب آخرت ندارد و ظلم نیست، چنان‌که اگر قاتلی را در دنیا قصاص کنند، باز هم در آخرت عذاب در انتظارش هست.

اجرای عدالت در دنیا[ویرایش]

چشیدن شیرینی اجرای عدالت در دنیا، حق مظلومان است. بنا بر این، نباید اجرای این حق را منافی عذاب آخرت دانست. همچنین می‌توان بیان خیانت آنان را برای دیگران، از جمله دلایل رجعت آنها دانست. این بیان، تنها برای مردم زمان خودشان مفید نیست؛ بلکه برای مردم هر زمانی مفید است و می‌تواند درسی عبرت آمیز باشد.

منبع[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «اشکال عقلی به رجعت» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱.    جعبه‌ابزار