اسم خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اسم خدا، شناخت، ذات خدا، بسم الله، بالله، صفات خدا.

پرسش: چرا در عبارت «بسم الله و بالله» اسم خدا بر خود خدا مقدم شده است؟

پاسخ:


شناخت ذات خداوند[ویرایش]

با توجه به مباحث دقیق عرفانی، شناخت حقیقت ذات خداوند ممکن نیست. به بیان اهل عرفان از ذات خداوند نه خبری می‌توان داد و نه اسم و رسمی بر او می‌توان گذارد.

اسم الله[ویرایش]

تمام دانش ما از خداوند از مقام تجلی و مقام ظهور اسما و صفات است؛ بنابراین «الله» نیز اسمی از اسم‌های خداوند است. البته «الله» جامع‌ترین اسم خداوند است که بقیه اسم‌ها را در‌بر دارد. اما به لحاظ متون شرعی، «الله» اسم برای ذات محسوب می‌شود. به همین جهت اهل معرفت «اسم الله» را تحت دو عنوان «الله ذاتی» و «الله صفاتی» بررسی می‌کنند. [۱]

نتیجه بحث[ویرایش]

در هر صورت، شاید دلیل ترتیب بین بسم الله و بالله رعایت ترتیب صعودی نظری و فکری است که علم و توسل انسان ابتدا به اسما و صفات خدوند است، سپس علم و توسل به ذات خداوند پیدا می‌کند.


پانویس[ویرایش]
 
۱. یزدان پناه، سید یدالله، مبانی و اصول عرفانی نظری، ص ۴۵۵ ـ ۴۵۸، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ سوم، ۱۳۹۱ش.


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    جعبه‌ابزار