اسرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: اسر، حرکت شبانه.
پرسش: معنای کلمه «أسر» در قرآن به چه معناست؟
پاسخ:


ریشه واژه اسر

[ویرایش]

کلمه «أسر» أمر از ماده «إسراء» مصدر باب إفعال است و ثلاثی مجرد آن یعنی «سُرَی» (با ضمه سین) به معنای سیر در شب است.

اسر در قرآن

[ویرایش]

واژه «أسرِ» (به‌صورت فعل امر) در دو آیه از قرآن کریم آمده است که در هر دو مورد به معنای سیر دادن و حرکت دادن در شب است:

← آیه ۷۷ سوره طه


«وَ لَقَدْ أَوْحَیْنا إِلی‌ مُوسی‌ أَنْ أَسْرِ بِعِبادی فَاضْرِبْ لَهُمْ طَریقاً فِی الْبَحْرِ یَبَساً لا تَخافُ دَرَکاً وَ لا تَخْشی»؛
ما به موسی وحی فرستادیم که: «شبانه بندگانم را (از مصر) با خود ببر و برای آنها راهی خشک در دریا بگشا که نه از تعقیب (فرعونیان) خو آیهاهی ترسید، و نه از غرق شدن در دریا !

← آیه ۵۲ سوره شعراء


«وَ أَوْحَیْنا إِلی‌ مُوسی‌ أَنْ أَسْرِ بِعِبادی إِنَّکُمْ مُتَّبَعُون»؛ و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را (از مصر) کوچ ده؛ زیرا شما مورد تعقیب هستید!
[۷] مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج ‌۵، ص ۴۹۸، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، محقق و مصحح:مخزومی، مهدی، سامرائی، ابراهیم، ج ‌۷، ص ۲۹۱، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق:داودی، صفوان عدنان، ص ۴۰۸، دارالقلم‌، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۳. طه (۲۰)، ۷۷.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‌۱۳، ص ۲۵۷، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۵. شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، با مقدمه:شیخ آقابزرگ تهرانی، تحقیق:قصیرعاملی، احمد، ج ‌۷، ص ۱۹۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.    
۶. شعراء (۲۶)، آیه ۵۲.    
۷. مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج ‌۵، ص ۴۹۸، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‌۱۵، ص ۲۳، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار