اثبات خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: آیا چیزی به اسم خدا وجود داره؟
پاسخ:


اقسام طالبان اثبات وجود خدا

[ویرایش]

خداجویان اقسامی دارند:
طالبان اثبات وجود خدا از نظر سطح ادراک پنج گروهند:
عوام مقلد: که فاقد قوه استدلال بوده، وجود خدا را به تقلید از دیگران می پذیرند.
۲) عوام محقق: که وجود خدا را با براهینی سطح پایین چون برهان نظم، برهان حدوث و برهان حرکت پذیرفته اند.
۳) خواص: که وجود خدا را با براهینی یقینی ولی به نوعی با توجّه به خلق او اثبات می کنند. خود این گروه نیز درجاتی دارند.
۴) خاص الخواص: که در اثبات وجود خدا، هیچ نظری به مخلوق نداشته از متن وجود، بر وجود خدا استدلال می کنند.
۵) اخص الخواص: که وجود خدا برایشان بدیهی بوده، بی نیاز از اقامه برهانند؛ و اگر برهانی می آورند برای دیگران است.
بر این اساس، براهینی که در این مقاله، به اجمال ذکر می شوند، متناسب با سطوح خداجویان، در چهار سطح خواهند بود.

براهین اثبات وجود خدا

[ویرایش]


← برهان نظم


۱. جهان دارای نظم است. ۲. هر نظمی ناظمی دارد. ۳. پس این جهان ناظمی دارد.
مقدّمه ی اوّل این برهان، قضیّه‌ای حسّی تجربی است که با پیشرفت علوم، یقینی بودن آن نیز روز به روز افزایش می یابد. مقدّمه ی دوم نیز برای اکثر مردم روشن است.

← برهان حدوث


۱. جهان حادث(نوپدید) است؛ چرا که جهان، مرکّب از موجوداتی است که همگی سابقه عدم دارند. بنا بر این، کلّ جهان نیز سابقه عدم داشته حادث است. ۲. هر حادثی (پدیده ای) محتاج محدثی(پدید آورنده ای) است. ۳. پس این جهان محدث و پدید آورنده ای دارد.

← برهان حرکت


۱. جهان طبیعت سراسر حرکت است و سکون، امری نسبی است.ــ این قضیّه هم در فلسفه ثابت شده هم در علم فیزیک نوین ـــ ۲. هر حرکتی، محتاج محرّک(حرکت دهنده) است. ۳. خود آن محرّک نیز یا دارای حرکت است یا دارای حرکت نیست. ۴. اگر دارای حرکت نیست مطلوب ما ثابت است؛ امّا اگر حرکت دارد باز خود، محتاج محرّک است. ۵. باز محرک او یا فاقد حرکت است یا واجد حرکت. اگر فاقد حرکت است مطلوب ثابت است و الّا باز روند قبلی تکرار می شود. ۶. و چون تسلسل محال است لذا سلسله محرّکها باید منتهی به محرّکی بدون حرکت شود. ۷. پس محرک بدون حرکت یقیناً وجود دارد که همان خداست.

← برهان عشق


۱. انسان با علم حضوری و وجدانی می یابد که در ذات خود، عاشق کمال محض، بقاء ابدی، قدرت مطلق، آگاهی نامتناهی و رهایی از تمام قیدها و محدودیّتها است. ۲. عاشق و معشوق، مثل بالا و پایین، علم و جهل و امثال اینها لازم یکدیگرند؛ که یکی بدون دیگری معنی ندارد. لذا اگر کسی گفت: من عاشقم. از او پرسیده می شود: عاشق چی هستی؟ چون عاشق وقتی عاشق است که معشوقی باشد. ۳. پس در دار هستی، کمال محض، بقاء ابدی، قدرت مطلق، آگاهی نامتناهی و وجود رها از تمام قیدها و محدودیّتها موجود است؛ و الّا عشق بالفعل انسان به این امور،معنایی نداشت. و چنین موجودی همان واجب الوجود است.
درک این برهان برای برخی افراد آسان نیست؛ لذا ممکن است برای برخی شبهاتی درباره این برهان پدید آید؛ که اگر به مقدّمه ی دوم و مثالهای ضمن آن توجّه کافی داشته باشند، این اشکالات رفع خواهد شد.

منبع

[ویرایش]

شهرسوال.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار